شعر دیگران

سه شعر از خیرالله فرخی

1.

kheirol lah.farokhi
خیرالله فرخی

مادر زیبای حرف ها

 

الف با تولّدش

حرکتِ صداها را

ب سمتِ زبان کشاند

سرنوشت کلام

با هم این حرف

ب شخصی یتِ زبان گره خورد.

الف با ایجاد صداهایی خاص

پا ب زنده گیِ کلام گذاشت

وحرف ها، یکی پس از دیگری

صدای خودشان را بروز دادند

این گونه

شخصی یتِ حرف ها شکل گرفت

و حرکت ها با ایجاد صداهایی خاص

کلام را ب سمت زبان هدایت کردند.

الف ب هر حرفی که چسب اید

صدای تازه ای در ریه های کلمه دم اید

و این حرکت

ارتباط ها را شکل داد

تا کلمه زیباتر ادا شود

و ما با هم این کلمه های ابتدایی

ب جمله هایی بزرگ رس ایدیم

جمله هایی که شخصی یت ما را رقم می زدند...

امروز، من بارها

جدال حرف ها را

در رس ایدن ب یک شکل خاص می بین ام

و حرف هایی که در این نبرد

از همه ی شکل ها تهی می شوند

تا فقط صدایی باش اند

برای شکل دادن حنجره های ما...

امروز، ما بارها

کلمه ها را یکی یکی متلاشی می کن ایم

و هر حرفی را

در قالب های متفاوتی می ریزیم

تا ب شکل تازه ای برس ایم

امّا الف

مادر زیبای حرف ها

با هر حرکت اش

صدایی را

ب کلمه ای اضافه می کن اد

این رساترین حرفِ

سرزمینِ الف – بای من!

2.

برزخ حرف ها

 

نطفه ها بی مایه می ریزند درظرف چُدن

کلمه ای بای اد، درون جمله، تاعریان شود...

آمده بودم باتو بروم

تو، ازخودت رفته بودی

ومن برای بازگشتن یک شکل ازتو

سال ها ب انتظار نشسته ام

امّا تو

درشکلی ازخودت

همیشه کنارمن بودی

وهمه چیزی

ازتو

درلحظه

بامن متولّد می شد.

امروز، کلمه هایی که من و تو را

ب هم مربوط کرده

ازجمله ای ب جمله ای

ما را با هم خواه اد برد!؟

این جا

رفتن ها را آمدن

ونبودن ها را با بودن هم راه می سازیم

بای اد ازخود رفت

تا ب خویش رس اید

من، با چند من دیگرهم بروم

در راه اولّین کلمه می مان ام

تو، امّا

بی خود هم که رفته باشی

جمله ای درتو خواه اد بود.

درمیان این همه شکل

بارها شاهد حروف کلمه ای بوده ام

چون ارواح سرگردان

درجمله ای جاب جا می شدند

این حرف ها

درون خود حرفی داشت اند

که از هم آغوشی شان

کلمه ای تعبیرمی شد

ب بودن...

دربرزخ حرف ها

ب کدام کلمه پناه بای اد برد

تا از جمله ای ب اشتباه

بیرون نی افتاد!

3.

پرواز الف

 

حرف ازجایی راه می افت اد

تا ب زبان برس اد...

حرکت درلابیرنت های درون

ازخود صدایی تولید می کن اد

و اوّلین حرف

خود را ب سطح زبان می کشان اد

حرفی طنّاز و شکیل

ازصدا ب شکل درمی آی اد.

          الف

الف                 الف

        الف  

الف، ازنقطه ای ب نقطه ای

درحال

ب خود رس ایده

برسطح زبان

می رقص اد

این حرف

دوراز هر نقطه ای

وهرحرفی

زمان و مکان اش را

درسماع جا می گذارد

پروازی

چون تکرار بال هایی درآینه

با حلقه هایی پیچ ایده برتن خویش

که از هر پَرَش

الف هایی بیرون ریخته

تراش ایده و پرنقش

جهان الف- با را

ب رقص وا می دارد.

          الف                       الف

الف     الف     الف     الف     الف     الف

         الف                        الف

کلمه هایی که جهان های جمله را اشغال کرده اند

الف تا یای حرف را

برتن کش ایده

باخود

ب سماعی همیشه می بَرَند

و زبان

ازسفری ب سفری

و رقصی ب رقصی

بر جای جای کلام

نقطه می چین اد.

                   الف الف الف الف

            الف ب  پ ت ث ج چ ح الف                      

      الف خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض الف                                  

الف  ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی الف                                          

الف   جیم دال جیم ذال جیم دال جیم ذال    الف                                            

الف  سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین الف                                       

    الف قاف کاف گاف لام میم نون   الف                             

         الف   لام میم لام میم    الف                       

                الف الف الف الف                

 

 

خرداد/97

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شخص لیلا صادقی است و هر گونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است